STUDY / HAVE / DO/ PLAY

1. Chức năng:

2. Phân biệt động từ Do, Play, Go.

- Bên cạnh hai động từ Do và Play được nhắc ở trên, động từ Go cũng là một động từ thường dùng với những danh từ chỉ các môn thể thao. Tuy nhiên, Go thường đi với cấu trúc V-ing, mang tên một môn thể thao hay hoạt động giải trí nào đó như: Go swimming (đi bơi), Go diving (đi lặn)...

- Dưới đây là bảng các danh từ phổ biến đi với Do - Play- Go

Luyện bài tập vận dụng tại đây!