Sự chuyển thể của chất

I. Sự nóng chảy và sự đông đặc

- Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất.

Ví dụ: Những viên nước đá bị tan thành nước khi để ở nhiệt độ phòng và tan nhanh hơn khi được đung nóng.

Quá trình này xảy ra ở một nhiệt độ xác định gọi là nhiệt độ nóng chảy hay điểm nóng chảy.

- Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất.

Ví dụ: Khi nước được đưa vào ngăn làm đá tủ lạnh, nước chuyển thành nước đá.

Quá trình này xảy ra ở một nhiệt độ xác định gọi là nhiệt độ đông đặc hay điểm đông đặc.

II. Sự hóa hơi, bay hơi, sự ngưng tụ và sự sôi

- Sự hóa hơi là quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi và quá trình này xảy ra trong lòng chất lỏng.

- Sự bay hơi là quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi và quá trình này xảy ra trên bề mặt chất lỏng.

- Sự sôi là quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi cả trên bề mặt và trong lòng khối chất lỏng.

Ví dụ: Sau trận mưa, những vũng nước trên đường sẽ dần biết mất, đó là do một phần nước đã chuyển thành hơi nước à sự bay hơi.

- Sự ngưng tụ là quá trình chất chuyển từ thể hơi sang thể lỏng.

Sự ngưng tụ và sự bay hơi xảy ra tại mọi nhiệt độ còn sự sôi chỉ xảy ra ở nhiệt độ sôi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!