Sự nở vì nhiệt của chất khí

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ

- Chất khí nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi

- Mọi chất khí đều nở vì nhiệt giống nhau

- Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

Như vậy, ta có thể sắp xếp sự nở vì nhiệt của 3 chất như sau:

Chất khí > Chất lỏng > Chất rắn

Luyện bài tập vận dụng tại đây!