Sự nở vì nhiệt của chất rắn

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

Tất cả các chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi

- Có 2 loại co (dãn) của chất rắn đó là: nở dài và nở khối

+ Sự nở dài: nở hoặc co lại theo chiều dài

+ Sự nở khối: vật to lên hoặc bé đi theo thể tích

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

Luyện bài tập vận dụng tại đây!