Tác dụng của lực

Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng

I – SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

+ Vật đang chuyển động bị dừng lại

+ Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động

+ Vật chuyển động nhanh lên

+ Vật chuyển động chậm lại

+ Vật đang chuyển động theo hướng này, bỗng chuyển động theo hướng khác

II – SỰ BIẾN DẠNG

Những sự thay đổi hình dạng của một vật

Ví dụ:

+ Lò xo bị kéo dãn dài ra

+ Vật bị méo, …

Luyện bài tập vận dụng tại đây!