Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Bài tập 1: Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, hãy:

- Cho biết nhiệt độ trung bình tháng cao nhất và tháng thấp nhất.

- Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là bao nhiêu?

- Những tháng nào trong năm có lượng mưa trên 100mm?

Từ những nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, em hãy cho biết địa điểm này có thuộc đới khí hậu em đã tìm hiểu trong bài 13 không? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

- Nhiệt độ trung bình của tháng cao nhất khoảng 15oC, thấp nhất khoảng 7 oC

- Nhiệt độ chênh lệch khoảng 8 - 9 oC.

- Những tháng có lượng mưa trên 100mm là: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12.

- Địa điểm này có thuộc đới khí hậu ôn đới, vì có nhiệt độ trung bình 7 - 15 oC và biên độ nhiệt không quá lớn (khoảng 8 oC); mưa nhiều quanh năm, lượng mưa trung bình 500 - 1500mm.

Lời giải chi tiết:

- Nhiệt độ trung bình của tháng cao nhất khoảng 15oC, thấp nhất khoảng 7 oC

- Nhiệt độ chênh lệch khoảng 8 - 9 oC.

- Những tháng có lượng mưa trên 100mm là: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12.

- Địa điểm này có thuộc đới khí hậu ôn đới, vì có nhiệt độ trung bình 7 - 15 oC và biên độ nhiệt không quá lớn (khoảng 8 oC); mưa nhiều quanh năm, lượng mưa trung bình 500 - 1500mm. 

Bài tập 2: Quan sát hình 15.2, em hãy so sánh đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Môn-trê-an (Montreal), Canada và Hà Nội (Việt Nam).