Tìm hiểu chung Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

I. Tìm hiểu chung Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

1. Xuất xứ

- Theo infographics.vn

2. Bố cục: 2 phần

- Phần 1: (nhan đề và Sa pô) Khái quát và nêu lên sự kiện thông tin.

- Phần 2: (còn lại) Trình bày nội dung 3 đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

3. Thể loại: văn bản thông tin.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

1. Giá trị nội dung

Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cung cấp thông tin về trận chiến lịch sử dân tộc ta.

2. Giá trị nghệ thuật

Kết hợp văn bản truyền thống và hình ảnh, đồ họa,... góp phần làm sinh động văn bản thông tin.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!