Tìm hiểu chung Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập

I. Tìm hiểu chung Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập

1. Xuất xứ

- Nguồn baodanang.vn (2018).

2. Bố cục: 3 phần.

- Phần 1: Từ đầu đến “Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ": Bác yêu cầu Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

- Phần 2: Tiếp theo đến “bản thảo Tuyên ngôn độc lập”: Công tác chuẩn bị và hoàn thành Tuyên ngôn Độc lập.

- Phần 3: Đoạn còn lại: Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

3. Thể loại: Văn bản thông tin.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập

1. Giá trị nội dung

Văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện ra đời bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

2. Giá trị nghệ thuật

Kết hợp văn bản truyền thống với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!