Tìm hiểu chung Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ

I. Tìm hiểu chung Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ

Xuất xứ

Trích Tuyển tập Nguyễn Đăng Mạnh, tập 1, 2005.

1. Bố cục: 3 phần

- Phần 1. Từ đầu đến “vô cùng nhạy cảm của mình”: Giới thiệu nhà văn Nguyên Hồng là nhà văn dễ xúc động.

- Phần 2. Từ đầu đến “có phải mẹ tôi đâu”: Tuổi thơ thiếu tình thương của Nguyên Hồng.

- Phần 3. Đoạn còn lại: Hoàn cảnh sống cực khổ của Nguyên Hồng

2. Thể loại: văn bản nghị luận.

3. Phương thức biểu đạt: nghị luận.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ

1. Giá trị nội dung

     Qua Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ, Nguyễn Đăng Mạnh đã chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn nhạy cảm, khao khát tình yêu thường và đồng cảm với phụ nữ, trẻ em, người lao động và người dân nghèo. Sự đồng cảm và tình yêu đặc biệt ấy xuất phát từ chính hoàn cảnh xuất thân và môi trường sống của ông.

2. Giá trị nghệ thuật

- Văn nghị luận sắc bén, chặt chẽ.

- Sử dụng một số biện pháp tu từ: liệt kê, so sánh, điệp.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!