Tìm hiểu chung về tác phẩm Lòng yêu nước

1. Tìm hiểu chung

a. Hoàn cảnh sáng tác

- Bài “Lòng yêu nước” được trích từ bài báo “Thử lửa” của I-li-a Ê-ren-bua, viết vào cuối tháng 6 năm 1942, thời kì khó khăn nhất trong cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức xâm lược (1941-1945).

b. Bố cục: 2 đoạn

- Đoạn 1 (Từ đầu … đến "lòng yêu tổ quốc"): lí giải ngọn nguồn của lòng yêu nước.

- Đoạn 2 (Còn lại): Biểu hiện lòng yêu nước trong chiến tranh.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Bài văn thể hiện tinh thần yêu nước tha thiết, sâu sắc của tác giả và những người dân Xô viết trong hoàn cảnh thử thách gay gắt của cuộc chiến tranh vệ quốc, nói lên một chân lí: "Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất ...".

b. Giá trị nghệ thuật

- Lập luận chặt chẽ

- Dẫn chứng điển hình, thuyết phục

Luyện bài tập vận dụng tại đây!