Trọng lực - Đơn vị của trọng lực

I – TRỌNG LỰC

- Định nghĩa:

Trái Đất tác dụng lực hút lên mọi vật.

Trọng lực là lực hút của Trái Đất

- Phương, chiều của trọng lực:

Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.

Trọng lượng của một vật là cường độ (độ lớn) của trọng lực tác dụng lên vật đó.

II – ĐƠN VỊ CỦA LỰC

Đơn vị của lực là niutơn (N)

Trọng lượng của quả cân:

+ 100g là 1N

+ 1kg là 10N

Luyện bài tập vận dụng tại đây!