Trọng lượng, lực hấp dẫn

I. Lực hút của Trái Đất

- Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật

- Khi thả một vật đang cầm trên tay thì vật đó rơi xuống do chịu tác dụng bởi lực hút của Trái Đất.

- Lực hút của Trái Đất có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

II. Trọng lượng và lực hút của Trái Đất

- Độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên một vật được gọi là trọng lượng của vật đó.

- Trọng lượng kí hiệu là P.

- Đơn vị đo trọng lượng là đơn vị lực.

III. Trọng lượng và khối lượng

- Trọng lượng là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

- Khối lượng là số đo lượng chất của vật đó.

- Trọng lượng và khối lượng có liên quan mật thiết với nhau, khối lượng của vật càng lớn thì trọng lượng của vật càng lớn.

- Trọng lượng và khối lượng của vật liên hệ với nhau theo công thức:

\(P = 10m\)

IV. Lực hấp dẫn

- Không chỉ Trái Đất hút các vật mà mọi vật có khối lượng đều hút lẫn nhau. Lực hút này được gọi chung là lực hấp dẫn.

- Độ lớn lực hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng của các vật. Cùng một vật đặt trên các thiên thể khác nhau sẽ chịu lực hấp dẫn khác nhau.

Vị trí đặt vật

Khối lượng vật

Trọng lượng vật

Trái Đất

1 kg

9,8 N

Mặt Trăng

1 kg

1,7 N

Hỏa tinh

1 kg

3,6 N

Luyện bài tập vận dụng tại đây!