Từ vựng: Cách đọc ngày tháng

1. Ngày được viết tắt theo công thức: chữ số + 2 chữ cái cuối của từ

Chú ý: 2 chữ cái cuối được viết nhỏ hơn và viết cao lên góc trái của chữ số

Ngày 1 là “First” sẽ được viết tắt thành “1st ” bằng cách lấy 2 chữ cuối của ngày trong tháng.

Ngày 2 là “Second” => “2nd

Ngày 3 là “Third” => “3rd

Ngày 11 là “Eleventh” => “11th

Ngày 21 là: “Twenty-first” => “21st

2. Cách đọc và viết ngày tháng trong tiếng Anh

a. Khi viết ngày với tháng đi kèm nhau, ta luôn viết ngày trước rồi đến tháng. Giới từ đi kèm luôn là “on”

Ví dụ:

- on 1st January

- on 12th Febuary

 

b. Khi đọc ngày với tháng đi kèm nhau, ta có 2 cách đọc

Cách 1: tháng + the + ngày

Ví dụ:

- 2nd May: May the second

- 20th November: November the twentieth

Cách 2: the + ngày + of + Tháng

- 2nd May: the second of May

- 20th November: the twentieth of November