Từ vựng: Cách đọc số điện thoại

Khi đọc số điện thoại, ta đọc tách rời từng số và dừng sau một nhóm 3 hay 4 số. 

Một quy tắc khi đọc số điện thoại:

1. Riêng số 0 có thể đọc là "zero" hoặc "oh".

Ví dụ:

 01425 365 7089:  oh one four two five, three six five, seven oh nine eight

2. Khi có hai số giống nhau đứng liền nhau, ta đọc: "double + số".

Ví dụ:

0609 655 400: oh six oh nine, six double five, four double oh

 

3. Khi có ba số giống nhau đứng liền nhau, ta đọc: "triple + số".

Ví dụ:

0936 522 111: oh nine three six, five double two, triple one