Từ vựng: Đồ dùng học tập

1. boarding school   

/ˈbɔːdɪŋ skuːl/ 

(n) trường nội trú

My sister studies at a boarding school. 

(Chị gái của tôi học ở trường nội trú.)

2. calculator /ˈkælkjuleɪtə(r)/   

(n): máy tính

When studying Maths, I usually use a pocket calculator.

(Khi học toán, tôi thường sử dụng máy tính bỏ túi.)

3. chalkboard /ˈtʃɔːkbɔːd/   

(n)bảng phấn

Alice rubbed the chalkboard clean for the teacher.

(Alice lau bảng cho cô giáo.)

4. compass /ˈkʌmpəs/   

(n): com-pa

Compass is used to make a circle.

(Com-pa được sử dụng để vẽ vòng tròn.)

5. dictionary /ˈdɪkʃənri/   

(n): từ điển

To check how a word is spelled, look it up in a dictionary.

(Để kiểm tra xem cách phát âm của một từ, hãy tra cứu nó trong cuốn từ điển.)

6. notebook /ˈnəʊtbʊk/   

(n): quyển vở, quyển sổ

She kept a notebook during the trip.

(Cô ấy giữ quyển sổ trong suốt chuyến đi.)

7. pencil case /ˈpensl keɪs/    

(n): hộp bút 

I have a pencil case for holding pencils and pens.

(Tôi có 1 hộp bút để giữ bút chì và bút mực.)

8. rubber /ˈrʌbə(r)/   

(n): tẩy bút chì

If you draw or write in pencil you can always rub out your mistakes with a rubber.

(Nếu bạn vẽ hoặc viết bằng bút chì, bạn có thể xóa những lỗi với 1 cục tẩy.)

9. textbook /ˈtekstbʊk/   

(n): sách giáo khoa

We need to use textbooks in every lesson.

(Chúng ta cần sử dụng sách giáo khoa vào mỗi tiết học.)

10. activity /ækˈtɪvəti/   

(n): hoạt động

The streets were noisy and full of activity.

(Con phố ồn ào và tràn ngập các hoạt động)

His spare-time activities include cooking, tennis, and windsurfing.

(Các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi của anh ta bao gồm: nấu ăn, chơi tennis và lướt sóng

11. break time /ˈbreɪk taɪm/

(n): giờ ra chơi

We have many activities during break time

(Chúng tôi có rất nhiều hoạt động trong giờ ra chơi.)

12. classmate /ˈklɑːsmeɪt/   

(n): bạn cùng lớp.

Trish is taller than most of her classmates.

(Trish cao hơn tất cả bạn cùng lớp của cô ấy.)

13. creative /kriˈeɪtɪv/   

(adj): sáng tạo

She's very creative, she writes poetry and paints.

(Cô ấy rất sáng tạo, cô ấy làm thơ và vẽ tranh)

Do you have any ideas? You're the creative one.

(Bạn có ý kiến nào không? Bạn là một người rất sáng tạo mà.)

14. equipment /ɪˈkwɪpmənt/   

(n): thiết bị

We just bought some new equipment for the sports club.

(Chúng tôi vứa mới mua một vài thiết bị mới cho câu lạc bộ thể thao.)

15. excited /ɪkˈsaɪtɪd/   

(adj): hào hứng

The children were excited about opening their presents.

(Bọn trẻ rất háo hức với việc mở quà.)

I'm really excited at the prospect of studying abroad.

(Tôi đang rất háo hức với kế hoạch đi du học.)

16. international /ˌɪntəˈnæʃnəl/   

(adj): thuộc về quốc tế

My school has many international students from Thailand, Malaysia and China.
(Trường của tôi có rất nhiều học sinh quốc tế từ các nước Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc theo học.)

17. interview /ˈɪntəvjuː/   

(n/v): phỏng vấn

The interview was published in all the papers.

(Bài phỏng vấn được công bố trên tất cả các báo.)

I am interviewing Hoa about her favourite subjects.

(Tôi đang phỏng vấn Hoa về môn học yêu thích của cô ấy.)

18. join /dʒɔɪn/   

(v): tham gia

I've joined an aerobics class.

(Tôi đã tham gia lớp aerobics.)

Do you want to join our club?

(Bạn có muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tớ không?)

19. lesson /ˈlesn/   

(n): tiết học, bài học

The course is divided into 30 lessons.

(Khóa học này được chia làm 30 tiết học)

I’m having Maths lessons.

(Tôi đang có tiết Toán)

20. share /ʃeə(r)/   

- There isn't an empty table. Would you mind sharing?

(Không có bàn trống. Bạn có phiền chia sẻ không?)

- John wants to share his life with Jane.

(John muốn chia sẻ cuộc sống của mình với Jane.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!