Bài 3: KÍ

Bài 4: VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Bài 5: VĂN BẢN THÔNG TIN

Bài 8: VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Bài 10: VĂN BẢN THÔNG TIN