LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258 - Lớp 7

NHẬN BIẾT (70%)

THÔNG HIỂU (10%)

VẬN DỤNG (10%)

VẬN DỤNG CAO (10%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện