LUYỆN CHỦ ĐỀ Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường đới nóng Lớp 7

NHẬN BIẾT (46%)

THÔNG HIỂU (23%)

VẬN DỤNG (31%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện