LUYỆN CHỦ ĐỀ Hai đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song Lớp 7

NHẬN BIẾT (33%)

THÔNG HIỂU (46%)

VẬN DỤNG (21%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện