LUYỆN CHỦ ĐỀ Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau - Lớp 7

NHẬN BIẾT (10%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (60%)

VẬN DỤNG CAO (5%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện