LUYỆN CHỦ ĐỀ Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác Lớp 7

NHẬN BIẾT (10%)

THÔNG HIỂU (15%)

VẬN DỤNG (75%)



  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện