Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

1. Đặc điểm chung

- Một số đại diện của động vật nguyên sinh:

Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh:

+ Kích thước hiển vi và cơ thể chỉ có 1 tế bào

+ Cấu tạo chỉ gồm nhân và chất nguyên sinh.

+ Hầu hết dinh dưỡng kiểu dị dưỡng

+ Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi

2. Vai trò thực tiễn

- Với số lượng hơn 40 nghìn loài động vật nguyên sinh phân bố khắp nơi: trong nước mặn, nước ngọt, trong đất ẩm, trong cơ thể nhiều nhóm động vật và người.

- Với sự đa dạng, phong phú như vậy động vật nguyên sinh có nhiều lợi ích trong thực tiễn:

+ Làm thức ăn cho động vật nhỏ, đặc biệt giáp xác nhỏ: trùng giày, trùng roi.

+ Có ý nghĩa về địa chất: trùng lỗ

- Một số bệnh do động vật nguyên sinh gây bệnh cho động vật và con người : 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Luyện bài tập vận dụng tại đây!