Lý thuyết Chữa lỗi về quan hệ từ

1. Lý thuyết

Trong việc sử dụng quan hệ từ, cần tránh các lỗi sau:

- Thiếu quan hệ từ;

- Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa;

- Thừa quan hệ từ;

- Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết.

2. Ví dụ

- Thiếu quan hệ từ:

Hôm nay, tôi đi bộ đi học em trai tôi.

=> Sửa lại: Hôm nay, tôi đi bộ đi học với em tôi.

- Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa:

Trời hôm nay mưa to bạn tôi vẫn đến chỗ hẹn rất đúng giờ.

=> Sửa lại: Trời hôm nay mưa to nhưng bạn tôi vẫn đến chỗ hẹn rất đúng giờ.

- Thừa quan hệ từ:

Về vấn đề này là vấn đề rất nan giải.

=> Sửa lại: Vấn đề này là vấn đề rất nan giải.

- Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết:

Nếu học giỏi, nên Nam được mọi người yêu quý.

=> Sửa lại: Vì học giỏi, nên Nam được mọi người yêu quý.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!