Lý thuyết về Đại từ

1. Lý thuyết

a. Khái niệm

- Đại từ là từ ngữ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất… được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.

- Đại từ có thể đảm nhiệm các vai trò ngữ pháp như chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay phụ ngữ của danh từ, của động từ, của tính từ…

b. Phân loại

- Đại từ để trỏ dùng để:

+ Trỏ người, sự vật (gọi là đại từ xưng hô);

+ Trỏ số lượng;

+ Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc.

- Đại từ để hỏi dùng để:

+ Hỏi về người, sự vật;

+ Hỏi về số lượng;

+ Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc.

2. Ví dụ

- Đại từ để trỏ:

+ Trỏ người, sự vật: Chúng tôi đã có mặt tại sân bay.

+ Trỏ số lượng: Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ bạn ấy quên mình rồi.

+ Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc: Con đang làm gì vậy?

- Đại từ để hỏi dùng để:

+ Hỏi về người, sự vật: Ai có thể trả lời được câu hỏi này?

+ Hỏi về số lượng: Cuốn vở này có giá bao nhiêu?

+ Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc: Hôm nay con đi học thế nào?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!