Lý thuyết về Quá trình tạo lập văn bản

Lý thuyết

- Để làm nên một văn bản, người tạo lập văn bản cần phải lần lượt thực hiện các bước:

+ Định hướng chính xác: Văn bản viết (nói) cho ai, để làm gì, về cái gì và như thế nào?

+ Tìm ý và sắp xếp ý để có một bố cục rành mạch, hợp lí, thể hiện đúng định hướng trên.

+ Diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành những câu, đoạn văn chính xác, trong sáng, có mạch lạc và liên kết chặt chẽ với nhau.

+ Kiểm tra xem văn bản vừa tạo lập có đạt các yêu cầu đã nêu ở trên chưa và có cần sửa chữa gì không.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!