Lý thuyết về Rút gọn câu

1. Lý thuyết

Khi nói hoặc viết, có thể lược bỏ một số thành phần của câu, tạo thành câu rút gọn. Việc lược bỏ một số thành phần câu thường nhằm những mục đích như sau:

- Làm cho câu gọn hơn, vừa thông tin được nhanh, vừa tránh lặp lại những từ ngữ đã xuất hiện trong câu đứng trước;

- Ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người (lược bỏ chủ ngữ).

Khi rút gọn câu, cần chú ý:

- Không làm cho người nghe, người đọc hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ nội dung câu nói;

- Không biến câu nói thành một câu cộc lốc, kiếm nhã.

2. Ví dụ

VD1: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (bỏ CN)

VD2:

- Phú! Hôm nay kiểm tra Văn cậu được mấy?

- 8! (bỏ CN)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!