Lý thuyết về Thành ngữ

1. Lý thuyết

a. Khái niệm

- Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

- Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó nhưng thường thông qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh,…

b. Sử dụng

- Thành ngữ có thể làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay làm phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ.

- Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

2. Ví dụ

- Dĩ hòa vi quý.

- Đục nước béo cò.

- Gieo gió gặt bão.

- Ếch ngồi đáy giếng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!