Lý thuyết về Từ láy

1. Lý thuyết

a. Các loại từ láy

- Từ láy có hai loại: từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận.

- Ở từ láy toàn bộ, các tiếng lặp lại nhau hoàn toàn; nhưng cũng có một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm cuối (để tạo ra một sự hài hòa về âm thanh).

- Ở từ láy bộ phận, giữa các tiếng có sự giống nhau về phụ âm đầu hoặc phần vần.

b. Nghĩa của từ láy

- Nghĩa của từ láy được tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng. Trong trường hợp từ láy có tiếng có nghĩa làm gốc (tiếng gốc) thì nghĩa của từ láy có thể có những sắc thái riêng so với tiếng gốc như sắc thái biểu cảm, sắc thái giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh.

2. Ví dụ

- Từ láy toàn bộ: xanh xanh, rầm rầm, gâu gâu, oa oa.

- Từ láy bộ phận: líu lo, nhí nhảnh, róc rách, liêu xiêu.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!