Lý thuyết về Từ trái nghĩa

1. Lý thuyết

a. Khái niệm

- Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

- Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau.

b. Sử dụng

từ trái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động

2. Ví dụ

- Lớn – bé

- Tươi – héo

- Đẹp – xấu

- Cũ – mới

- Hiền – dữ

Luyện bài tập vận dụng tại đây!