Lý thuyết về Văn bản đề nghị

1. Lý thuyết

- Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, khi xuất hiện một nhu cầu, quyền lợi chính đáng nào đó của cá nhân hay một tập thể (thường là tập thể) thì người ta viết văn bản đề nghị (kiến nghị) gửi lên các cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền để nêu ý kiến của mình.

- Văn bản đề nghị cần trình bày trang trọng, ngắn gọn và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì?

2. Ví dụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc:..................................

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ……………………….....

Họ và tên tôi là: ………………………………. ………………………………..

Sinh năm: ………………………………………………………………………...

Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân:

…………………………………………………

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp:…………………………....

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………....

Nơi ở:…………………………………………………………………………….....

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……………………..

Nội dung vụ việc ................... cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………........................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………........................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Yêu cầu cụ thể:

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………........................

.........................................................................................................................

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– .........................................................

– …………………………………………

Người làm đơn đề nghị

(ký và ghi họ tên)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!