Môi trường truyền âm

I – MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM 

Chất rắn, chất lỏng chất khí là những môi trường có thể truyền được âm

Chân không không thể truyền được âm

- Giải thích sự truyền âm:

+ Âm truyền được trong các chất khí, lỏng, rắn là do khi các nguồn âm dao động, nó sẽ làm cho các hạt cấu tạo nên chất rắn, lỏng, khí ở sát nó cũng dao động theo. Những dao động này lại truyền dao động cho các hạt khác ở gần chúng và cứ thế dao động truyền được đi xa.

+ Môi trường chân không không có vật chất nên không truyền được âm

II – VẬN TỐC TRUYỀN ÂM 

${{v}_{r}}$: vận tốc truyền âm trong chất rắn

${{v}_{l}}$: vận tốc truyền âm trong chất lỏng

${{v}_{k}}$: vận tốc truyền âm trong chất khí

Ta có: ${{v}_{r}}>{{v}_{l}}>{{v}_{k}}$

* Vận tốc truyền âm trong không khí: $340m/s$

Ví dụ: Vận tốc truyền âm của một số chất ở ${{20}^{0}}C$

Luyện bài tập vận dụng tại đây!