NGỮ ÂM - ÂM /f/ VÀ /v/

Phát âm /f/ Phát âm /v/

“f” được phát âm là /f/

fan   

coffee    

fat    

view    

oven    

move    

heavy    

trường hợp ngoại lệ: of    

“ph” và “gh” được phát âm là /f/

photo    

laugh    

cough    

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!