Ngữ âm - Âm /k/ và /g/

Phát âm /g/ Phát âm /k/

"'g" được phát âm là /g/

girl   

get   

good   

glass   

"k" được phát âm /k/

look   

milk   

"c" được phát âm /k/

cook   

"ch" được phát âm /k/

chaos   

chemistry    

Luyện bài tập vận dụng tại đây!