Ngữ âm - Phát âm /e/ & /eɪ/

1. Phát âm /e/

a. "a" được phát âm là /e/

many   /'menɪ/    

anyone /'enɪwʌn/   

b. "e" được phát âm là /e/ đối với những từ có một âm tiết mà có tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm (ngoại trừ "r") hoặc trong âm tiết được nhấn mạnh của một từ.

send     /send/    

debt     /det/     

them    /ðem/   

get       /get/   

c. "ea" thường được phát âm là /e/ trong một số trường hợp như sau:

breakfast         /'brekfəst/   

head    /hed/   

bread   /bred/   

pleasure           /'pleʒə/   

2. Phát âm /eɪ/

a. "a" được phát âm là /eɪ/

+ Trong những từ có một âm tiết và có hình thức tận cùng bằng a+phụ âm+e

gate     /geɪt/   

date     /deɪt/   

late      /leɪt/   

+ Trong một âm tiết ở liền trước có tận cùng bằng "ion" và "ian"

nation  /ˈneɪʃən/   

Asian   /'eɪʒn/   

b. "ai" được phát âm là /eɪ/ khi đứng trước một phụ âm trừ "r"

rain      /reɪn/   

train     /treɪn/   

paint    /peɪnt/   

wait     /weɪt/   

c. "ay" thường được phát âm là /eɪ/ trong những từ có tận cùng bằng "ay"

day      /deɪ/   

play     /pleɪ/   

d. "ea" được phát âm là /eɪ/

break   /breɪk/   

great    /greɪt/   

e. "ei" thường được phát âm là /eɪ/

eight    /eɪt/   

neighbour        /ˈneɪbə(r)/   

Luyện bài tập vận dụng tại đây!