Ngữ âm - Phát âm / ɔː/ và/ ɒ/

Tập phát âm / ɒ/  Tập phát âm / ɔː/

do  

bottle   

lock   

sto  

to  

robbery   

 tall   

call   

bor  

daughter   

la  

board   

Luyện bài tập vận dụng tại đây!