Ngữ pháp - Câu bị động thì tương lai đơn

1. Câu khẳng định

Thể chủ động: S + will + V + O

Thể chủ động: S + will + be + VpII (by O)

Ex:

My mother will water flowers tomorrow.

=> Flowers will be watered by my mother tomorrow.

Chú ý:

Ta lấy tân ngữ  (O) của câu chủ động làm chủ ngữ mới ở câu bị động.

Động từ ở câu chủ động được chuyển thành: will V => will be VpII

Chủ ngữ ở câu chủ động được chuyển về dưới dạng tân ngữ (O) ở câu bị động.

- Nếu S - chủ ngữ trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone,…=> thì không cần đưa vào câu bị động

Ex: They stole my motorbike last night. (Bọn chúng lấy trộm xe máy của tôi đêm qua)

=> My motorbike was stolen last night. (Xe máy của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

- Nếu người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng chuyển sang bị động sẽ chuyển thành tân ngữ và kết hợp với by

Ex: She is making a cake => A cake is being made by her.

- Nếu người hoặc vật gián tiếp gây ra hành động thì dùng 'with'

E.g: A door is opened with a key.

- by + O luôn đứng trước trạng từ thời gian và đứng sau trạng từ nơi chốn

Ex: Flowers will be watered by my mother tomorrow.

Football will be played in the front yard by Tom.

 

2. Câu phủ định

Thể chủ động: S+ won’t + V+ O

Thể bị động: S + won’t be + VpII (+ by O)

Ex:

He won’t complete homework.

=> Homework won’t be completed by him.

 

3. Câu nghi vấn

Thể chủ động: Will + S + V+ O?

Thể bị động: Will + S + be + VpII (by O)?

Ex: Will you take an umbrella along?

=> Will an umbrella be taken along by you?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!