Ngữ pháp - Câu mệnh lệnh với more và less

Chúng ta sử dụng câu mệnh lệnh cách (imperatives) để đưa ra lời yêu cầu, đề nghị hoặc gợi ý.

Được hình thành bắt đầu bằng một động từ nguyên thể không có “to”.

Mệnh lệnh cách với “more” và “less”

Đây là câu mệnh lệnh mang tính chất đưa ra lời khuyên, yêu cầu, ra lệm. Ta thêm “more” hoặc “less” sau động từ. (more: nhiều hơn, less: ít hơn)

Ví dụ:

- Do more exercise: tập thể dục nhiều hơn

- Eat more fruit: Ăn nhiều hoa quả hơn

- Sleep more: ngủ nhiều hơn

- Watch less TV: xem ít TV hơn

- Eat less junk food: Ăn ít đồ ăn nhanh.

- Spend less time playing games: Chơi điện tử ít hơn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!