Ngữ pháp - Cấu trúc chỉ khoảng cách với It

1. Câu hỏi khoảng cách:

Cấu trúc: How far is it from + địa điểm A + to + địa điểm B?

Ví dụ: How far is it from here to the beach?  (Bãi biển cách đây bao xa?)

2. Sử dụng It để chỉ khoảng cách

- Cấu trúc: It is (about) + khoảng cách + from + địa điểm A + to + địa điểm B

Ví dụ:

- How fax is it to the airport? (Sân bay cách đây bao xa?)

   It is about 30km. (Khoảng 30km)

A: How far is it from here to the restaurants? (Nhà hàng cách đây bao xa?)

B: Chopper's restaurant is about 500 metres from here. (Nhà hàng Chopper cách đây 500m)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!