NGỮ PHÁP - VERBS OF LIKING + V-ING

Khi muốn dùng một động từ chỉ một hành động khác ở sau động từ chỉ sự thích thú, ta phải sử dụng danh động từ (V-ing)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!