Ôn tập chương 3, 4

1. Thời Lý – Trần, nhân dân ta đã phải dương đầu với những cuộc xâm lược nào? (Thời gian? Lực lượng quân xâm lược

2. Diễn biến các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, chống quân Mông – Nguyên thời Trần?

3. Lập bảng những thành tựu thời Lý – Trần trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục, văn học – nghệ thuật.

4. Lập bảng thống kê những sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần theo trình tự thời gian và nội dung (niên đại và sự kiện)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!