Ngữ âm - Phát âm /tʃ/ và/ dʒ/

Phát âm /tʃ/ Phát âm /dʒ/

 a, “t” được phát âm là /tʃ/

century  /ˈsɛntʃəri/   

natural /ˈnætʃrəl/   

culture /ˈkʌltʃər/   

b, “ch” được phát âm là /tʃ/

cheap /tʃip/   

chicken /ˈtʃɪkən/   

child /tʃaɪld/    

 “g” được phát âm là /dʒ/

stage /steɪdʒ/   

village /ˈvɪlɪdʒ/   

gentle /ˈdʒɛntl/   

gymnastics /dʒɪmˈnæstɪks/   

Luyện bài tập vận dụng tại đây!