Soạn bài Chuyển đôi câu chủ động thành câu bị động siêu ngắn

I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

1. Xác định chủ ngữ:

a) Mọi người / yêu mến em.

       CN                 VN

b) Em / được mọi người yêu mến.

    CN                  VN

2. Ý nghĩa của chủ ngữ:

- Ở câu a: chủ ngữ - thực hiện hành động muốn hướng đến người khác  - câu chủ động.

- Ở câu b: chủ ngữ - được hành động của người khác hướng tới – câu bị động.

II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

1. Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến.

2. Chọn cách viết trên là vì nó tạo liên kết câu: Em tôi là chi đội trưởng. Em được mọi người yêu mến.

III. LUYỆN TẬP

Câu bị động:

- Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

- Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ.

- Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

=> Tác giả chọn cách viết như vậy là để tránh lặp lại kiểu câu dùng trước đó, đồng thời để đảm bảo sự liên kết.