Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu siêu ngắn

I. THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?

1. Các cụm danh từ:

- Những tình cảm ta không có

- Những tình cảm ta sẵn có

2. Phân tích cấu tạo:

II. CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

a)

- Chị Ba / đến: cụm chủ - vị làm chủ ngữ.

- tôi / rất vui và vững tâm: cụm chủ - vị làm phụ ngữ.

b)

- tinh thần / rất hăng hái: cụm chủ - vị làm vị ngữ.

c)

- Trời / sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời / sinh cốm nằm ủ trong lá sen. → Cụm chủ - vị là phụ ngữ trong cụm động từ.

d)

d)

 Cách mạng thánh Tám / thành công. → Cụm chủ - vị làm phụ ngữ trong cụm danh từ.

III. LUYỆN TẬP

   Tìm cụm chủ - vị:

a) Trạng ngữ: … những người chuyên môn / mới định được: cụm chủ - vị là phụ ngữ trong cụm danh từ.

b) khuôn mặt / đầy đặn: cụm chủ - vị làm vị ngữ.

c)

- Trạng ngữ: Khi các cô gái Vòng / đỗ gánh, giở từng lớp lá sen: trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ vị làm phụ ngữ.

- từng lớp lá cốm / sạch sẽ, tinh khiết, không mảy may một chút bụi nào: cụm chủ - vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d)

- Bỗng một bàn tay / đập vào vai: cụm chủ - vị làm chủ ngữ.

- khiến hắn / giật mình: cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm động từ.