Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích siêu ngắn

Cho đề văn: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó.

1. Tìm hiểu đề và tìm ý:

- Tìm hiểu đề:

+ Yêu cầu về nội dung: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”.

+ Yêu cầu hình thức: văn nghị luận giải thích.

- Tìm ý:

+ Tìm nghĩa của câu nói qua việc giải thích các khái niệm.

+ Liên hệ với thực tế cuộc sống.

2. Lập dàn bài:

* Mở bài: Giới thiệu khái quát về nội dung câu nói.

* Thân bài:

- Giải thích các từ ngữ trọng tâm của câu nói để làm rõ luận điểm cần giải thích:

+ Sách là gì?

+ Ngọn đèn bất diệt là gì ? (ngọn đèn sáng rọi chiếu, soi đường, đưa con người ra khỏi chuỗi tối tăm).

+ Trí tuệ là gì?

- Dẫn chứng: từ các tác phẩm ca dao, tục ngữ (túi khôn của dân gian), sách giáo khoa, …

- Những câu nói tương tư: Sách mở ra trước mắt ta những chân trời mới,…

* Kết bài: Khẳng định ý nghĩa câu nói.

3. Viết bài.

4. Kiểm tra và sửa chữa.