Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) siêu ngắn

3. Các phép biến đổi câu đã học

4. Các phép tu từ cú pháp đã học