Sự truyền ánh sáng

I – ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG

Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốtđồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

II – TIA SÁNG VÀ CHÙM SÁNG 

- Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng 

Ba loại chùm sáng:

+ Chùm sáng song song (hình a): gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

+ Chùm sáng hội tụ (hình b): gồm các tia sáng giao nhau tại cùng một điểm trên đường truyền của chúng.

+ Chùm sáng phân kì (hình c): gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Chùm sáng phát ra từ đèn pin, Mặt Trời là chùm sáng song song

Luyện bài tập vận dụng tại đây!