Tiến hóa và tổ chức cơ thể

I. SỰ TIẾN HÓA CỦA TỔ CHỨC CƠ THỂ

Trong quá trình tiến hóa của động vật, các hệ cơ quan được hình thành và hoàn chỉnh dần thông qua quá trình phức tạp hóa, nghĩa là ở các hệ cơ quan có sự hình thành các bộ phận mới.

Các bộ phận này được hoàn thiện dần đảm bảo chức năng sinh lí phức tạp, thích nghi được những điều kiện sống đặc trưng ở mỗi loài.

tiến hóa các hệ cơ quan

→ Nhận xét: Các hệ cơ quan của động vật có cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp.

a. Hệ hô hấp

tiến hóa hệ hô hấp

b. Hệ tuần hoàn

tiến hóa hệ tuần hoàn

c. Hệ thần kinh

tiến hóa hệ thần kinh

d. Hệ sinh dục

Từ chưa phân hóa → tuyến sinh dục không có ống dẫn → tuyến sinh dục có ống dẫn 

- Sự phức tạp và hoàn thiện các cơ quan có ý nghĩa:

+ Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ thể

+ Thích nghi với điều kiện sống thay đổi trong quá trình tiến hóa của động vật

Luyện bài tập vận dụng tại đây!