Trùng biến hình và trùng giày

I. TRÙNG BIẾN HÌNH

Là đại diện tiêu biểu của lớp Trùng chân giả.

Môi trường sống: sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng.

Kích thước nhỏ thay đổi từ 0,01mm – 0,05mm, chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi.

1. Cấu tạo và di chuyển

Cấu tạo:

+ Được coi như một cơ thể đơn bào đơn giản nhất

+ Cơ thể gồm: một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân, ngoài ra còn chân giả, không bào tiêu hóa và không bào co bóp giúp trùng bắt và tiêu hóa con mồi. 

Di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả → cơ thể chúng luôn biến đổi hình dạng.

Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày (hay, chi tiết)

2. Dinh dưỡng

Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi:

+ Khi tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…) → Lập tức hình thành chân giả vây lấy mồi → Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh → Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa.

→ Hình thức tiêu hóa nội bào vì thức ăn được tiêu hóa bên trong tế bào.

Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Bài tiết: Nước thừa được tập trung về một chỗ gọi là không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài, chất thải được loại ra ngoài ở bất kì vị trí nào trên cơ thể.

Hô hấp: trao đổi khí (lấy oxi, thải CO2) thực hiện qua bề mặt cơ thể.

3. Sinh sản

Sinh sản vô tính: bằng cách phân đôi cơ thể theo mọi hướng khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ …) 

Sinh sản bằng cách phân đôi ở trùng biến hình - Sinh học 11 - Nguyễn Lương  Hùng - Thư viện Tư liệu giáo dục

II. TRÙNG GIÀY

Là đại diện của lớp Trùng cỏ. 

Tế bào đã phân hóa thành nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định.

1. Cấu tạo và di chuyển

Nhân ở giữa gồm: nhân nhỏ và nhân lớn

Nửa trước và nửa sau đều có không bào co bóp hình hoa thị, ở vị trí cố định. Chỗ lõm của cơ thể là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu.

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày - Hoc24

Di chuyển nhờ lông bơi bao quanh cơ thể rung động theo kiểu làn sóng.

2. Dinh dưỡng 

Thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng → qua hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa

Không bào tiêu hóa dời hầu di chuyển trong cơ thể theo quỹ đạo nhất định (theo chiều hình mũi tên)

Enzim tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát nhờ không bào co bóp.

3. Sinh sản

Có 2 hình thức sinh sản: 

Sinh sản vô tính: bằng cách phân đôi theo chiều ngang 

Lý thuyết bài Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày - Lib24.Vn

Sinh sản hữu tính: bằng cách sinh sản tiếp hợp.

 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Luyện bài tập vận dụng tại đây!