LUYỆN CHỦ ĐỀ Định lý Ta-lét. Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét - Lớp 8

NHẬN BIẾT (12%)

THÔNG HIỂU (24%)

VẬN DỤNG (59%)

VẬN DỤNG CAO (6%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện