LUYỆN CHỦ ĐỀ Ngữ âm - Cụm âm /br/ và /pr/ - Lớp 8

NHẬN BIẾT (53%)

THÔNG HIỂU (40%)

VẬN DỤNG (7%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện